رئیس جمهور عراق گروه های سیاسی این کشور را به شرکت در گفتگوی جدی دعوت کرد.