با وجود ادعاهای چندی پیش رئیس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر موقتی بودن تورم اما؛ بهای کالاها در این کشور با سرعت بی سابقه ای در چهل سال اخیر شتاب بیشتری گرفت.