مصر و اسرائیل در زمینه تقویت حضور ارتش مصر در رفح توافقنامه امضا کردند.