تل آویو توافقی پیرامون واگذاری دو جزیره استراتژیک دریای سرخ به عربستان سعودی را مورد پذیرش قرار داد.