لبنان و عراق توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، لبنان خدمات پزشکی و درمانی را برای عراق فراهم می‌سازد و عراق نیز در ازایش نفت می‌دهد.