«اهارون حلیفا» فرمانده سرویس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گفت: دستیابی تهران و کشورهای بزرگ به توافقی در مذاکرات وین برای اسرائیل بهتر از وضعیتی است که در آن این مذاکرات شکست بخورد و به نتیجه نرسد.