فوستن-آرکانژ توادرا رئیس جمهوری آفریقای مرکزی با کسب ۵۳ درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برای یک دوره ۵ ساله دیگر انتخاب شد.