نخست وزیر موقت لبنان در سخنرانی اشاره کرد: بعد از فروپاشی و نگرانی از عدم حمایت از کشور در برابر خطرات، لبنان به مرز انفجار رسیده است، لبنانی‌ها از بحران اجتماعی خطرناکی رنج می‌برند و هم‌چنان هم در صورتی‌که دولت جدید مورد حمایت به لحاظ سیاسی تشکیل نشود، بحران رو به فزونی است.