رییس جمهور آمریکا تهدید کرد هرگونه تلاش کنگره این کشور برای ممنوعیت کامل سقط جنین را وتو خواهد کرد.