راشد غنوشی، رهبر جنبش النهض هبا محکوم کردن اقدام رییس جمهوری، سعید را به ”کودتا علیه انقلاب تونس و قانون اساسی ” متهم کرد.