در چند روز گذشته، شاهد برخوردها و تنش هایی میان آمریکا و محور مقاومت در سوریه و مشخصا شرق و جنوب این کشور بوده ایم؛ تنش هایی که توجهات زیادی را به خود چلب کرده و تحلیل های مختلفی پیرامون تنش آفرینی آمریکا در سوریه ارائه شده است.