چین در واکنش به انتشار مقاله ای ضد چینی از سوی سفیر انگلیس در پکن، دیپلمات انگلیسی را به وزارت خارجه احضار کرد.