آمریکا معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است.