منابع ترکیه از تماس تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با همتای بحرینی او بعد از نزدیک به چهار سال خبر دادند.