وزیر امور خارجه ژاپن در تماس تلفنی با همتای چینی خود، اتخاذ اقدامات قاطع درخصوص حل مناقشات دریایی را خواستار شد.