«ایزابلا پین» هشت ساله آنقدر خوش شانس بود که توانست از طریق رادیو آماتور پدرش با ایستگاه فضایی تماس بگیرد.