وزیر امور خارجه ترکیه با سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرد.