دولت رژیم صهیونیستی به عنوان عضو شورای اقتصادی و اجتماعی وابسته به سازمان ملل انتخاب شد.