برزیل برنامه تلگرام را به دلیل نگرانی در مورد اطلاعات نادرست مسدود کرد.