_تلگرام ۶۴ کانال این سرویس پیام رسان را در آلمان مسدود کرد.