تیم “گایا” این تصویر را در روز ۱۸ فوریه ثبت کردند اما باید چند ماه منتظر می‌ماندند تا مسئول کالیبراسیون “گایا” حضور “جیمزوب” را در تصویر تایید کند.