“آن‌ها ادعا می‌کنند که واسطه‌های صادقی هستند؛ اما آیا این تلاش آن‌ها تنها به مثابه یک برگ انجیر برای پوشاندن ورشکستگی اخلاقی آنهاست؟ “