«از دیدگاه آن‌ها، تقویت و حمایت از نظام طالبان مستلزم ایجاد روابط قوی با قدرت‌های بزرگ در منطقه است که اسرائیل نیز بخشی از آن به شمار می‌رود».