خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از تغییرات در برخی وزرای کابینه درباره سعودی خبر داد.