روزنامه الشرق الاوسط نوشت: «تغییراتی که محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق با کنار گذاشتن مقامات وابسته به مصطفی الکاظمی و انتصاب شخصیت هایی از داخل چارچوب هماهنگی ایجاد کرده، بازیگران بین المللی بویژه غرب و آمریکا را نگران می کند زیرا با رویکرد السودانی برای ایجاد توازن بین تهران و واشنگتن تناقض دارد».