سفر «یوشیهیده سوگا» نخست وزیر ژاپن به آمریکا که قرار بود اوایل ماه آوریل انجام شود به اواسط این ماه موکول شد.