سه پلیس آمریکایی پس از آنکه مردی را حین دستگیری در ایالت آرکانزاس هدف ضرب و جرح شدید قرار دادند، تعلیق شدند.