منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند، هزاران نفر از مردم سودان در شهرهای مختلف این کشور از جمله پایتخت علیه دولت نظامی تظاهرات کردند.