منابع رسانه‌ای روز پنجشنبه از اعتراضات در چند شهر لبنان به سبب اوضاع وخیم اقتصادی و نارضایتی شهروندان از شرایط نامناسب زندگی خبر دادند.