صدها نفر در حمایت از جامعه آمریکائیان آسیایی تبار و در اعتراض به افزایش خشونتهای نژادی روز شنبه در مرکز ایالت جورجیا گردهمایی اعتراضی برگزار کردند.