صدها نفر در نوارغزه با سردادن شعارهای اعتراضی خطاب به مقامات سعودی خواستار آزادی دو عضو حماس از زندان های این رژیم شدند.