“گریس تیم” یک بازمانده سوء استفاده جنسی در استرالیا: “شر در سکوت رشد می‌کند”. رفتار ناگفته، رفتار نادیده گرفته شده، به رفتاری تائید شده تبدیل خواهد شد.