مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی قطعنامه ای درباره وضعیت افغانستان را با ۱۱۶ رای مثبت به تصویب رساند.