با وجود مخالفت برخی احزاب از جمله حزب مرکل، مجلس فدرال آلمان قانون جدید حفاظت در برابر ویروس از جمله کرونا را تصویب کرد.