سرانجام بعد از بحث‌ها، کشاکش‌ها و مخالفت گروهی از نمایندگان، پارلمان بلژیک معاهدۀ استرداد متقابل مجرمین با ایران را به تصویب رساند. بدین ترتیب بروکسل با این قانون، می‌تواند دیپلمات ایرانی را به جمهوری اسلامی مسترد کند.