پکن بارها نسبت به اقدامات مداخله جویانه واشنگتن در مسائل منطقه ای خود از جمله تایوان هشدار داده و در عرصه سیاست خارجی آنها را خط قرمز های خود دانسته، اما آمریکا قصددارد تا با الگو برداری از روش های دوران جنگ سرد با تمرکز بر تایوان بر مداخله در امور داخلی چین ادامه دهد.