پسر دیکتاتور سابق لیبی در حال برنامه ریزی برای بازگشت به زندگی عمومی و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.