رژیم صهیونیستی بار دیگر با یورش به فلسطینیان آنان را به خاک و خون کشیدند.