شورای عالی قضایی عراق: از تمامی متضرران حوادث بغداد و یا افرادی که اطلاعات مفیدی برای تحقیقات در اختیار دارند، خواسته شده است به دادگاه استیناف “الرصافه” مراجعه کرده و شکایات و اطلاعات خود را در رابطه با این حادثه ارائه کنند.