منابع خبری از تشدید تنش‌ها در مرزهای مورد مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر می‌دهند.