بیش از هشت هزار نفر در ده استان ژاپن برای رسیدن به تخت بیمارستان در بخش‌های ویژه کرونا یا بخش‌های قرنطینه، در صف انتظار هستند.