تاکنون ۲۸ نمونه تست از فیل‌های تحت مراقبت جمع آوری شده است تا برای عدم عفونت احتمالی کرونایی اطمینان حاصل شود.