آمار‌ها نشان می‌دهند تاکنون ۸۰۸/۹۶ میلیون دز واکسن کرونا در چین تزریق شده است.