زوج اسراییلی به جرم جاسوسی، در ترکیه بازداشت شدند.