منابع ترکیه ای از اقدامی خبر دادند که علیه شبکه داعشی در شمال سوریه انجام داده اند.