رسانه های یمنی از ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن در استان ابین خبر دادند.