منابع خبری از ترور یک فعال سرشناس لبنانی به نام «لقمان سلیم» در منطقه العدویسیه در جنوب لبنان خبر دادند.