عناصر مسلح در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان وابسته به آمریکا، یکی از شیوخ برجسته قبیله العکیدات را ترور کردند.