نخست وزیر کانادا در یک سخنرانی عنوان کرد “اشغال خیابانها”، با اعتراضات متفاوت است و اجبار کردن به تغییر در سیاستهای عمومی به بهانه اعتراضات را نگران کننده خواند.