عربی ۲۱ نوشت:محافل اسرائیل از پدیده مهاجرت معکوس مخالفان رژیم سیاسی حاکم صحبت می کنند و نسبت به افزایش روند آن ابراز نگرانی می کنند.